Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

mydiscovery
21:20
5467 4d1b
South Carolina, US, forest fire.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapanpancerny panpancerny
mydiscovery
09:27
2440 6650
Reposted fromEtnigos Etnigos viajankosz jankosz
08:01
3759 a352

Nick Cave and Johnny Cash.

Reposted fromLittleJack LittleJack viajankosz jankosz
mydiscovery
08:01
6000 11ae
mydiscovery
07:59
1486 12c3 500
Reposted fromMtsen Mtsen viawszystkodupa wszystkodupa
mydiscovery
07:55
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
mydiscovery
07:55
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt vianaiwna naiwna
mydiscovery
07:53
mydiscovery
06:37
8886 430b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoversensitive oversensitive
mydiscovery
05:59
mydiscovery
05:43
mydiscovery
05:43
6740 d80a 500
mydiscovery
05:43
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viathealex thealex
mydiscovery
05:08
4081 f822 500
Reposted fromzciach zciach viamikrokosmos mikrokosmos
mydiscovery
05:07
8635 97b0
mydiscovery
05:07
Cover illustration by Leo and Diane Dillon

August 12 2019

mydiscovery
13:54
8924 75fb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaciarka ciarka
mydiscovery
13:54
0620 cc7d 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahysterie hysterie
mydiscovery
13:52
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viajasnaa jasnaa
mydiscovery
13:51
3097 c7b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl