Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

mydiscovery
08:02
mydiscovery
08:01
3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
08:01
5607 fbcc 500

vicloud:

Van gogh museum, Amsterdam.

Reposted frombunjywunjy bunjywunjy vialittlemouse littlemouse

March 29 2020

mydiscovery
18:15
1079 8d6b 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
01:34
mydiscovery
01:30
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.

March 28 2020

mydiscovery
18:30
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viamaybeyou maybeyou
mydiscovery
18:29
mydiscovery
18:28
2286 7818 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaaskman askman
mydiscovery
18:27
mydiscovery
18:27
4545 0b5b 500
Kładka nad Trasą AK. Warszawa Bielany - Żoliborz.
Reposted fromMadBluntedJazz MadBluntedJazz viapikkumyy pikkumyy
mydiscovery
18:26
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Stenka
Reposted fromsfeter sfeter viapikkumyy pikkumyy
mydiscovery
18:26
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.

March 27 2020

mydiscovery
21:42
mydiscovery
21:41
2116 09e0 500
mydiscovery
21:41
2963 807c 500

March 26 2020

mydiscovery
22:09
4369 a5f0
Reposted fromkarahippie karahippie

March 22 2020

mydiscovery
23:16
5292 9153 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
mydiscovery
23:15
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaagp agp
mydiscovery
21:26
Reposted frompensieve pensieve viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl